Oct 28

Immigration representation in Punjabi, Hindi and Mandarin

Tags:

Mr. Saluja is fluent in Punjabi and has a conversational command of Hindi as well.

如果你的移民问题涉及 中文(普通话),Saluja 律师事务所现在有访问权限一家律师事务所的联系来获得流利的翻译服务。请联系我们的办事处了解更多信息。

“Rúguǒ nǐ de yímín wèntí shèjí zhōngwén (pǔtōnghuà),Saluja lǜshī shìwù suǒ xiànzài yǒu fǎngwèn quánxiàn yījiā lǜshī shìwù suǒ de liánxì lái huòdé liúlì de fānyì fúwù. Qǐng liánxì wǒmen de bànshì chù liǎojiě gèng duō xìnxī.”