Oct 28

Immigration representation in Punjabi and Hindi

Tags:

Mr. Saluja is fluent in Punjabi and has a conversational command of Hindi as well.

“Rúguǒ nǐ de yímín wèntí shèjí zhōngwén (pǔtōnghuà),Saluja lǜshī shìwù suǒ xiànzài yǒu fǎngwèn quánxiàn yījiā lǜshī shìwù suǒ de liánxì lái huòdé liúlì de fānyì fúwù. Qǐng liánxì wǒmen de bànshì chù liǎojiě gèng duō xìnxī.”